Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod

IDENTIFIKÁCIA PREDÁVAJÚCEHO

Internetový obchod na stránke www.4stinger.sk  prevádzkuje a zároveň predávajúcim je:
4stinger,s.r.o
Sídlo: Balkánska 80, 851 10 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47420898

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 92121 / B

IBAN: SK951100 0000 00 292 990 0963
email: obchod@4stinger.sk
tel. č.. 0905 249 813

Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Objednaním tovaru uvedeného na internetovej stránke www.kociky.sk  (ďalej ako „internetová stránka“) vyjadruje kupujúci svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pre internetový obchod (ďalej len „všeobecné obchodné podmienky“) v znení platnom ku dňu odoslania objednávky predávajúcemu.

OPIS TOVARU A JEHO OBJEDNÁVANIE:

 1. Tovar predávajúceho je opísaný na internetovej stránke. Pri každej položke je uvedené jej vyobrazenie, popis a cena s DPH.
 2. Kupujúci si môže objednať tovar prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho.
 3. Pri objednávaní tovaru cez internetovú stránku má kupujúci možnosť sa zároveň zaregistrovať. Pri registrácií si kupujúci zvolí prihlasovacie meno a heslo. Svoje údaje zadané pri registrácií a heslo si môže kupujúci po prihlásení meniť.
 4. Tovar je možné objednávať aj bez zaregistrovania sa na internetovej stránke vyplnením požadovaných údajov. 
 5. Kupujúci si vyberie tovar uvedený na internetovej stránke a jeho zakliknutím ho vloží do nákupného košíka. Počet a druh položiek tovaru je možné kupujúcim meniť až do definitívneho odoslania objednávky predávajúcemu. Kupujúci v objednávke uvedie aj spôsob úhrady za tovar a spôsob doručenia tovaru.
 6. Odoslanie objednávky predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nepovažuje sa za záväzný pre predávajúceho.
 7. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu bezodkladne zaslaný automaticky vygenerovaný email na ním uvedenú emailovú adresu, ktorým je potvrdené doručenie objednávky predávajúcemu.
 8. Objednávka kupujúceho sa považuje za prijatú až po tom, čo predávajúci kupujúcemu na jeho emailovú adresu potvrdí, že prijíma túto objednávku a informuje kupujúceho najmä o predpokladom termíne doručenia tovaru.
 9. Objednávku môže kupujúci zrušiť prostredníctvom emailu. Potvrdenie o zrušení objednávky zašle predávajúci kupujúcemu emailom. Predávajúci si môže uplatniť náklady spojené so zrušením objednávky. V prípade, ak kupujúci v deň zaslania objednávky predávajúcemu zároveň zaplatil za tovar a následne zrušil svoju objednávku, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu takto zaplatenú sumu do 15 dní odo dňa zrušenia objednávky.
 10. Predávajúci je oprávnený nepotvrdiť objednávku kupujúcemu,  ak ani pri maximálnom úsilí nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný prostredníctvom emailu.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cena tovaru s DPH je uvedená pri každej položke na internetovej stránke. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Faktúra týkajúca sa dodaného tovaru bude kupujúcemu doručená spolu s tovarom.
 2. Akciové ceny tovaru sú uvedené na internetovej stránke. Platnosť takýchto akciových cien je obmedzená do vypredania zásob takéhoto akciového tovaru alebo počas trvania doby uvedenej pri takejto akciovej cene alebo iným spôsobom.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ceny tovarov uvedené na internetovej stránke.
 4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane ich cien uvedených na internetovej stránke až do dňa zverejnenia novej ponuky tovaru a/alebo nových cien na internetovej stránke. Kupujúcemu bude dodaný tovar za kúpnu cenu v čase vykonania objednávky.
 5. Objednaný tovar ostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 6. V prípade uhrádzania na účet predávajúceho sa sumy považujú za uhradené predávajúcemu až momentom ich pripísania na účet predávajúceho.
 7. Kupujúci v objednávke zadá spôsob, akým chce uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar. Kúpnu cenu je možné uhradiť vopred prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho alebo na dobierku. V prípade, že si kupujúci zvolí úhradu kúpnej ceny vopred prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho, zašle predávajúci kupujúcemu detaily týkajúce sa účtu, na ktorý je potrebné uhradiť kúpnu cenu. Pri úhrade na dobierku zašle predávajúci kupujúcemu tovar na ním zadanú adresu a kupujúci uhradí kúpnu cenu až pri preberaní tovaru. V prípade osobného odberu na odbernom mieste  nie je možné vykonať úhradu kúpnej ceny v hotovosti a v čase preberania tovaru na odbernom mieste už musí byť kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho, inak nebude tovar kupujúcemu vydaný.

Odberným miestom je:

Predajňa 4stinger s.r.o.  (ďalej aj ako „odberné miesto“)

/na parkovisku v Shopping Palace Zl.piesky -  Studená ulica 4,  821 04  Bratislava /

Pondelok - Nedeľa 09.00-19.00

DODACIE PODMIENKY A NÁKLADY NA DODANIE TOVARU

 1. Kupujúci v objednávke zadá spôsob, akým mu má byť tovar doručený a miesto, na ktoré mu má byť tovar doručený. Tovar môže byť doručený prostredníctvom kuriérskej služby GLS, alebo si kupujúci môže tovar vyzdvihnúť osobne na odbernom mieste. V prípade doručovania prostredníctvom kuriéra GLS bude kupujúcemu ku kúpnej cene účtované prepravné:

- do 19,99 EUR..............+3,50 EUR

- do 39,99 EUR ............ +1,50 EUR

- nad 40 EUR............ZADARMO

 V prípade osobného odberu na odbernom mieste sa náklady na prepravu nehradia.

 1. V prípade úhrady kúpnej ceny  prevodom na účet predávajúceho je lehota na dodanie tovaru do 5 dní počínajúc dňom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 2. V prípade doručenia tovaru na dobierku je lehota na dodanie tovaru do 5 dní počínajúc dňom potvrdenia prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim.
 3. V prípade, ak si kupujúci vyzdvihne tovar na odbernom mieste predávajúceho, nemá nárok na predvedenie tovaru predávajúcim. V prípade osobného odberu je kupujúci povinný vyzdvihnúť si tovar na odbernom mieste najneskôr do 2 dní odo dňa, kedy bol predávajúcim upovedomený  po vzájomnej dohode o tom, že tovar je pre neho pripravený. Tovar bude k dispozícií na odbernom mieste iba počas týchto dvoch dní. V prípade, ak si kupujúci tovar nevyzdvihne, predávajúci nie je viazaný objednávkou a po predchádzajúcom upozornení prostredníctvom emailu, je oprávnený predať tovar inému záujemcovi o jeho kúpu a nebude kupujúcemu zodpovedať za žiadne škody, ktoré by mu týmto vznikli.
 4. Predávajúci je oprávnený po predchádzajúcom upozornení predať tovar inému záujemcovi aj v prípade, ak nebolo možné doručiť kupujúcemu tovar na ním uvedenú adresu a nebude kupujúcemu zodpovedať za žiadne škody, ktoré by mu týmto vznikli.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že dodacie lehoty sú orientačné a predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie v doručovaní tovaru kupujúcemu oproti lehotám uvedeným v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@4stinger.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ - právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Kupujúci – spotrebiteľ - môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Vážení zákazníci, v prípade, že s nami predaným tovarom nie ste spokojní a chcete ho v zákonnej lehote 14 dní vrátiť, vypíšte prosím nasledovný formulár a zašlite ho na adresu firmy, prípadne mailom na adresu obchod@4stinger.sk

 

Odstúpenie od zmluvy:

 

Zákazník:

 

Meno a priezvisko : ...........................................................................

Adresa : ...........................................................................................

Telefón/mail: ......................................................................................

 

 

týmto odstupujem v súlade s  § 8 zákona č. 102/2014 Z.z.  od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou 4stinger s.r.o, Balkánska 80, Bratislava-Rusovce 851 10,IČO: 47420898, IČ DPH: SK2023859046, DIČ 2023859046 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel sro, Vložka číslo: 92121 / B, tel.č.: 0905 249 813, mail: obchod@4stinger.sk  prevádzkovateľom internetového obchodu 4stinger.sk (predávajúci).  Zákazník odstupuje od zmluvy o zakúpení tovaru z internetového obchodu kociky.sk v lehote 14 dní 

 

Dátum objednania: .................................................................................. 

Vracaný tovar:

.........................................................................................................................................................................................

číslo účtu na vrátenie peňazí: ...............................................................................................

V prípade, že si želáte vrátenie peňazí poštovou poukážkou uveďte prosím presnú adresu doručenia:

.........................................................................................................................................................................................

UPOZORNENIE!!

Tovar na vrátenie zasielajte na adresu

4stinger s.r.o.

Parkovisko - Shopping Palace Zlaté Piesky,

Studená ulica 4

82104 Bratislava 

 

V ..........................., dňa ..................., podpis zákazníka: .........................

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho.. Predávajúci neakceptuje odstúpenie kupujúceho od zmluvy formou emailu, faxu, alebo telefonicky.
 2. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu  pred tým, než si prevezme tovar od kupujúceho späť. 
 3. Kupujúci vráti predávajúcemu tovar  zaslaním na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci nebude akceptovať vrátenie tovaru, ktorý mu bol zaslaný na dobierku. Vrátený tovar musí byť čistý, nepoškodený, v pôvodnom,nepoškodenom obale a s dokladmi, ktoré k nemu patria. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

 

 ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A SERVIS

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s návodom na používanie alebo účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodnej, či zanedbanej  údržby alebo nevhodného zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby.
 3. Vady zakúpeného tovaru musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa musia u predávajúceho uplatniť najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
 4. Kupujúci je povinný sa pri reklamovaní tovaru preukázať dokladom o kúpe alebo záručným listom. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol predložený kompletný a čistý. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie znečisteného tovaru alebo tovaru odporujúceho všeobecným hygienickým zvyklostiam.
 5. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zaslať na adresu sídla predávajúceho spolu s originálom dokladu o kúpe tovaru alebo záručným listom, ak mu bol s tovarom dodaný. Predávajúci nebude akceptovať vrátenie tovaru zaslaného mu na dobierku.
 6. Reklamácie tovaru sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcim riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s § 18 ods. 1 a o svojich právach podľa § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa.

7.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v záručnej dobe aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebenia tovaru, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania.
 2. Akonáhle kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 3. Predávajúci zabezpečuje záručný a pozáručný servis predávaného tovaru.
 4. Svoje sťažnosti môže kupujúci uplatniť písomne na adrese sídla predávajúceho.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Internetový obchod 4stinger.sk je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

Plne rešpektujeme právo našich zákazníkov na súkromie, ale pre vybavenie objednávky potrebujeme určité osobné údaje , ktoré budú použité výlučne na účel dodania tovaru, prípadne na kontakt so zákazníkom. Žiadne osobné údaje neposkytujeme tretej strane, s výnimkou prepravnej spoločnosti, ktorej musíme poskytnúť určité osobné údaje za účelom doručenia tovaru.

Prevádzkovateľ internetového obchodu 4stinger.sk týmto prehlasuje, že zo získanými osobnými údajmi nakladá v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu 4stinger.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného ukladania osobných údajov v prípade napadnutia internetového obchodu 4stinger.sk neznámym páchateľom - hackerom. V tomto prípade neplatia uvedené pravidlá o ochrane osobných údajov.

 1. Objednávaním z internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním svojich osobných údajov za nižšie uvedených podmienok.
 2. Predávajúci bude spracovávať osobné údaje kupujúceho, ktoré kupujúci zadal či už pri registrácií na internetovej stránke alebo pri objednávaní tovaru najmä za účelom správneho doručovania, vyúčtovania, komunikácie s kupujúcim t.j. za účelom vybavenia objednávky kupujúceho, ako aj na marketingové účely. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 3. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú. Kupujúci má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých predávajúcemu odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na adresu sídla predávajúceho.
 4. V prípade, ak sa kupujúci zaregistroval a bolo mu pridelené prihlasovacie meno a heslo, resp. si neskôr pridelené heslo zmenil, je povinný uchovávať svoje prihlasovacie meno a heslo v bezpečí a neposkytovať ho tretej osobe. Predávajúci nenesie zodpovednosť za následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím údajov, poskytnutím ich tretej osobe, alebo nezabezpečením ich ochrany zo strany kupujúceho.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke v deň odoslania objednávky od kupujúceho predávajúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.