MOTUL P4 E.Z. LUBE 400ml

Novinka Tip
Neohodnotené
Značka: Motul
9,40 € / ks 7,83 € bez DPH
LEN NA PREDAJNI BA

MOTUL P4 E.Z. LUBE 400ml

Detailné informácie

Podrobný popis

MOTUL P4 E.Z. LUBE 400ml

Čistí zašpinené povrchy častí vozidiel, pri čom zanecháva veľmi účinnú protikoróznu ochrannú vrstvu odpudzujúcu vodu a vlhko (je vhodný aj pre ošetrenie motorov člnov a vodných skútrov). Maže všetky namáhané mechanické spoje - kĺby páčok, bŕzd a spojok, tlmiče, stupačky atď. Zabezpečuje kontakt u zoxidovaných elektrických káblov a mechanických systémov. Obnovuje funkciu zhrdzavených skrutiek - odhrdzuje a povoľuje spoje.  

Bezpečnostné pokyny: EUH208 Obsahuje SULFONIC ACIDS, PETROLEUM, CALCIUM Salts, OVERBASED. Môže vyvolať alergickú reakciu. Výstražné upozornenia: H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. Bezpečnostné upozornenia - Prevencia: P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.

Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie: P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 oC/122 oF. Bezpečnostné upozornenia - Odstraňovanie: P501 Zneškodnite obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / štátnych / medzinárodnými predpismi. Relevantné vety: H220 Mimoriadne horľavý plyn. H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť. H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

Dodatočné parametre

Kategória: Motokozmetika
Záruka: 2 roky

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Logo-Motul-W470